Payllo

Zaregistrujte se dnes a za prvních 7 inzerátů získáte 35 Kč na nákup.

Obchodní podmínky

Podmínky užívání Portálu Payllo.cz


Zprostředkovatel je Payllo.cz zapsaný u ŽÚ, vedeného Magistrátem města Ostravy
Sp. značka: S-SMO/011336/14/. Majitel Mgr. Kateřina Mellová, IČO: 02538725, se sídlem Ostrava, Vietnamská 1492/12.
Provozovatel a zodpovědná osoba Portálu Payllo.cz je Jiří Mello. Bankovní spojení 2700489221 / 2010 Fio banka a.s.


I. Základní ustanovení

1. Payllo.cz je inzertní Portál, dostupný na internetové adrese www.payllo.cz (dále jen „Payllo.cz“), který zprostředkovává prodeje uživateli. Pronajímá reklamní prostor k prodejům zboží či služeb. K využívání všech výhod Payllo.cz je třeba registrace. Uživatelé registrací získávají možnost vyhrávat peníze, které mohou následně použít jako slevu na nákup. V případě uplatnění částečné nebo plné slevy na nákup se Portál Payllo.cz zavazuje doplatit prodejci rozdíl ceny do výše použitých peněz.
2. Payllo.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi uživatelem a firmou. Payllo.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou uživateli na základě nebo v souvislosti se zprostředkovanou smlouvou.
3. Uživatel vstupem na Portál Payllo.cz, přihlášením emailem nebo prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek a zavazuje se jimi řídit.
4. Payllo.cz nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, nezávadnost ani bezpečnost Portálu. Payllo.cz neodpovídá za škodu způsobenou užíváním Portálu Payllo.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu Payllo.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům uživatele.
5. Payllo.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat a informuje uživatele o změně obchodních podmínek.

II. Pravidla a užití Portálu Payllo.cz

1. Profil vzniká registrací a je zdarma. Umožňuje uživatelům prodávat a nakupovat. Každý pátek ve 20hod. všem registrovaným uživatelům rozdělíme peníze, které připíšeme na Payllo účet. Peníze smí být použity pouze do nákupu. 1kredit = 1 Kč.
2. Kategorie Práce, Služeb a Zážitků jsou jednorázově zpoplatněny částkou 39 Kč. Všechny ostatní kategorie jsou zcela zdarma. Inzeráty je možné topovat za cenu 29 Kč na 10 dní. Vše probíhá přes platební bránu GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768
3. Dále lze peníze převést a použít opakovaně do dalšího nákupu.
4. Portál Payllo.cz slouží pouze jako zprostředkovatel prodeje mezi uživateli. Dále hradí část i celou částku z ceny uživateli, jenž do nákupu použil peníze. Ty vyplatí uživateli do sedmi pracovních dní od požádání o vyplacení na uvedený bankovní účet.
5. Možnosti propagace jsou možné nahráním banneru, jenž se zobrazí mezi inzeráty za cenu 90 Kč po dobu 30 dní. Po uplynutí této doby se bannery deaktivují a zůstanou uloženy. Jednou z funkcí Portálu Payllo.cz je sdílení reklam v sociálních sítích.
6. Payllo.cz pronajímá reklamní plochu registrovaným uživatelům. Nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů, zveřejňovaných na úvodní stránce a v kategoriích.
7. Reklamní nabídka, kterou bude firma nahrávat do systému Payllo.cz, musí splňovat pravidla inzerce a zákony ČR, nesmí poškozovat dobré jméno provozovatele Payllo.cz. Pokud dojde k porušení pravidel, může administrátor Portálu Payllo.cz nabídku, poptávku nebo službu smazat a účet zablokovat.
8. Je zakázáno inzerovat prací, jejichž podmínkou je poplatek předem, multilevel systémy, zvláště bezpracné výdělky a podobné, kopírování disket, CD, DVD, padělků, kopií, napodobenin, dokladů a technických průkazů, pohonných hmot, eKnih, exekuce, ddlužení, léků, cigaret, e-cigaret, tabáku, alkoholu, bitcoinů, litecoinů, minerů.
9. Každá nabídka bude kontrolována nejen po jejím vytvoření, ale také v průběhu samotné inzerce. Texty i grafický obsah nesmí obsahovat vulgární výrazy, nesmí porušovat autorská práva, práva k ochranné známce a jiné prvky, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví nebo práva třetích osob.
10. Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení, nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.
11. Dále není povoleno propagovat: pornografii, prodej omamných a psychotropních látek, prodeje či šíření autorských děl a nelegálního softwaru, střelné zbraně a střelivo dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Plné znění zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.
12. Uživatel je plně odpovědný za obsah svých reklamních inzerátů.
13. V případě úplného zrušení banneru z důvodu porušení výše uvedených pravidel, je nutné vymazat reklamní nabídky. Zakoupení však není možné zpětně refundovat.
14. Portál Payllo.cz si vyhrazuje právo vymazat a deaktivovat účet takovému uživateli, který vědomě nabízí zboží/služby s rozporem se zákonem a podmínkami portálu.
15. Pokud z jakéhokoli důvodu rozdělování peněz neproběhne, jak bylo plánováno (například z důvodu infekce počítačovým virem, programové chyby, nedovoleného ovlivňování, neautorizované intervence, podvodu, technického selhání), vyhrazuje si provozovatel právo rozdělení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit.
16. Každý uživatel je oprávněn zřídit si pouze jeden uživatelský účet. V případě, že bude uplatňovat peníze z jiných účtů, budou tyto účty deaktivovány bez možnosti použití peněz na nákup.
17. Payllo.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele v případě, že bude porušovat tyto podmínky.
18. Je zakázáno v hodnocení nabídek používat sprosté a vulgární výrazy nebo jakkoliv vyvíjet negativní nátlak na firmy. Veškeré vulgární popisy budou smazány.
19. Uživatel potvrzuje, že si přečetl pravidla i obchodní podmínky, dobře jim porozuměl a registrací akceptoval.

III. Zprostředkování prodeje na Payllo.cz

1. Payllo.cz není prodejcem ani dodavatelem zboží či služeb, nabízených kterýmkoliv uživatelem nebo poskytovatelem služby. Payllo.cz pouze vyvíjí činnost k zajištění zprostředkování prodeje mezi uživateli.
2. Uživatelé konstatují, že se jedná výhradně o vztah mezi nimi samotnými, a Payllo.cz tedy neodpovídá za jakost a množství/rozsah poskytnutého zboží či služeb.
3. Payllo.cz neručí za splnění závazků z prodeje zboží či služby uskutečněné mezi uživateli nebo poskytovatelem služby. Nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prodejem zboží nebo za služby, ani nemá žádnou jinou povinnost vůči uživatelům.
4. Uživatele berou na vědomí, že některé zboží či služby mohou být nebezpečné. Každý uživatel je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží a využívání služeb. Payllo.cz dále neposkytuje uživatelům žádné poradenské služby, týkající se zboží nebo služeb nabízených, avšak pomůže uživateli uplatnit nárok v případě, že je uživatel nebude plnit.

IV. Reklamace

1. Payllo.cz jakožto zprostředkovatel nenese povinnost s případnou reklamací.
2. Reklamaci nebo odstoupení od kupní smlouvy řeší sám uživatel.
3. Nákupem přes Payllo.cz nevzniká žádná výhoda, polehčující nebo přitěžující okolnost spojená s nákupem.
4. Vrácení peněz, jenž uživatel použil k nákupu, jsou také v plné kompetenci mezi uživateli.
5. Payllo.cz si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit účet uživateli, jenž bude postupovat v rozporu s těmito podmínkami, poškozovat dobré jméno webu Payllo.cz bez možnosti použití peněz k nákupům.

V. Práva a povinnosti uživatelů

1. Uživatel je fyzická i právnická osoba způsobilá k právním úkonům, která se zaregistrovala na webu Payllo.cz.
2. Uživatel vstupem na Payllo.cz a přihlášením prostřednictvím svého účtu stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním podmínek a zavazuje se jimi řídit.
3. Zadavatel reklamní nabídky je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem inzerovat svou nabídku, službu nebo poptávku v oblasti reklamy, přičemž Portál Payllo.cz vyvíjí činnost, aby tuto nabídku umístil na úvodní stránce a v záložkách.
4. Uživatel vůči Payllo.cz prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právním úkonům. Veškeré údaje, které poskytuje Portálu Payllo.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné, správné a před zahájením užívání Portálu Payllo.cz se důkladně seznámil s těmito podmínkami. Potvrzuje, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
5. Uživatel zejména nesmí užívat Portál Payllo.cz v rozporu s těmito podmínkami, komerčně užívat kteroukoliv část Portálu Payllo.cz a poškodit ji, zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást nebo se i jen pokusit narušit stabilitu Portálu, používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Payllo.cz.
6. Uživatel se bez ohledu na jiná ustanovení těchto podmínek zavazuje, že nebude používat Portál Payllo.cz, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.

VI. Vklady a platby na Payllo.cz

1. Vyplacení peněz, kterými uživatel zaplatil prodejci, probíhá do sedmi pracovních dní od zadání příkazu přes administraci.
2. Platba uživatele za zboží/službu probíhá pouze ve vztahu mezi uživateli.

VII. Autorská práva

1. Vlastníkem Portálu Payllo.cz je Jiří Mello. Dále je autorským vlastníkem díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění.
2. Obsah stránek Portálu Payllo.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit, jakkoli kopírovat, ani k němu vykonávat jiná majetková práva.

VIII. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

1. Uživatel souhlasí s tím, aby Portál Payllo.cz zasílal svá obchodní sdělení týkající se nabízení služeb a novinek v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění.
2. Svým souhlasem uživatel uděluje souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění se zpracováním poskytnuté emailové adresy Portálu Payllo.cz, se sídlem Vietnamská 1492/12, Ostrava 70800, za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního a marketingového účelu a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let do odvolání.
3. Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na vaši emailovou adresu odvolat, můžete tak učinit na info@payllo.cz.
4. Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodního sdělení elektronickými prostředky použít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali souhlas.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s webem Payllo.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup realizován.
2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení podmínek neplatným nebo neúčinným, nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 14.3.2018